Recydywa jazdy po alkoholu

W poprzednim wpisie Co grozi za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK? zostało opisane, że za jazdę alkoholu w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat.

 

Natomiast w tym artykule skupię na przestępstwie ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i 4 kk czyli na przestępstwie recydywy jazdy po alkoholu oraz jakie są z tego tytułu konsekwencje.

 

NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO PONOWNEJ JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 178A § 1 KK?

 

Przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 kk można popełnić jeżeli:

 

     jechałeś samochodem w stanie nietrzeźwości czyli w Twoim organizmie było więcej niż 0,5 promila lub co najmniej 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu;

 

     w momencie kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości byłeś wcześniej karany za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 kk;

 

     wyrok za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 kk cały czas widnieje w Twojej karcie karnej, czyli nie uległ jeszcze zatarciu.

 

Powyższe przesłanki muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że jeżeli kiedyś byłeś karany za przestępstwo jazdy po alkoholu ale wyrok ten uległ zatarciu z kart karnej i ponownie zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu powyżej 0,5 promila to zostanie przedstawiony Ci zarzut z art. 178a § 1 kk, czyli zarzut przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości. Nie popełniłeś tego przestępstwa w warunkach recydywy, więc nie będzie zarzutu z art. 178a § 1 i 4 kk czyli w warunkach recydywy.

 

KONSEKWENCJE PRZESTĘPSTWA PONOWNEJ JAZDY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI Z ART. 178A § 1 KK CZYLI RECYDYWY JAZDY PO ALKOHOLU

 

Jeżeli w Twoim organizmie było więcej jak 0,5 promila lub nie mniej jak 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu i momencie kierowania samochodem byłeś wcześniej karany za jazdę po alkoholu i wyrok za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości nadal widnieje w Twojej karcie karnej to za ponowne przestępstwo jazdy po alkoholu grozi Ci:

 

     kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;

 

     dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Jak pokazuje powyższe ustawodawca przewidział surowe konsekwencje jazdy po alkoholu, ponieważ do zakładu karnego można trafić nawet na 5 lat i zostać pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdami do końca życia.

 

DOŻYWOTNI ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA PONOWNE PRZESTĘPSTWO JAZDY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI?

 

Zgodnie z art. 42 § 3 kk Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 … chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Powyższy artykuł przewiduje, że za przestępstwo jazdy po alkoholu w warunkach recydywy czyli ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd orzeka w wyroku dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Jednakże powstaje pytanie czy Sąd zawsze jest zobligowany w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 kk do orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

 

Odpowiedzią na powyższe pytanie jest ostatnie zdanie art. 42 § 3 kk … chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Zapis ten oznacza, że w przypadku drugiego przestępstwa jazdy po alkoholu Sąd nie musi orzekać dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli stwierdzi, że w konkretnej sprawie wystąpił wyjątkowy wypadek. Oczywiście każda sprawa charakteryzuje się innymi okolicznościami i w jednej sprawie może zajść wyjątkowy wypadek a w drugiej już nie i Sąd pozbawi oskarżonego uprawnień do kierowania pojazdami do końca życia.

 

Natomiast przytoczyć jeszcze trzeba art. 42 § 4 kk Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

 

Powyższe oznacza, że jeżeli osoba popełniła drugie przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy czyli po raz drugi została skazana z art. 178a § 1 i 4 kk Sąd orzeknie wobec Takiej osoby dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niezależnie od okoliczności jakie towarzyszyły całemu zajściu.

 

Podsumowując powyższe Sąd nie musi orzekać dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za drugie przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 i 4 kk, jeżeli uzna, że wystąpił szczególnie uzasadniony wypadek.

 

Natomiast Sąd jest zobligowany do orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za trzecie i kolejne przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy.

 

CZY ZA PRZESTĘPSTWO PONOWNEJ JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 178A § 1 I 4 KK GROZI WIĘZIENIE?

 

Na to pytanie nie można odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, czyli na pewno tak lub na pewno nie. Niemniej jednak należy podkreślić, iż za przestępstwo ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i 4 kk w warunkach recydywy istniej ogromne ryzyko osadzenia w zakładzie karnym. Jednakże duże w tej kwestii ma znaczenie jaki wyrok został orzeczony za przestępstwo pierwszej jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 kk, ponieważ musimy mieć na uwadze art. 69 § 1 i 4 kk, które stanowią, że:

§ 1 Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

§ 4 Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

 

Powyższe oznacza, że Sąd może wydać wyrok na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu czyli tzw. karę wolnościową, jeżeli osoba za popełnienie pierwszego przestępstwa jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 KK została skazana na:

 

     karę grzywny lub

     karę ograniczenia wolności.

 

Natomiast jeżeli za powyższe Sąd wydał wyrok kary pozbawienia wolności (nawet w zawieszeniu) to zgodnie z art. 69 § 1 kk nie może orzec ponownie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, gdyż jest to sprzeczne z wyżej przytoczonym przepisem prawa.

 

Niemniej jednak od powyższego jest wyjątek i nawet w przypadku orzeczenia za pierwsze przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 kk kary pozbawienia wolności w zawieszeniu Sąd za ponowną jazdę po alkoholu w warunkach recydywy nie musi orzekać kary bezwzględnego pozbawienia wolności, gdyż taką możliwość daje mu art. 37a kk, który stanowi, że Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności.